Terug

Algemene voorwaarden

 1) Algemeen
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op als onze aanbiedingen en op iedere door ons gesloten overeenkomst (derhalve niet alleen koopovereenkomsten), tenzij en voor zover uit onze schriftelijke orderbevestiging anders blijkt. In deze verkoopvoorwaarden worden wij aangeduid als ‘verkoper’ en de andere partij als ‘koper’. Inkoopcondities van koper zijn nimmer van toepassing tenzij en voor zover uit verkopers orderbevestiging anders blijkt. Leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat geleverde goederen tot betaling eigendom blijven van verkoper.

2) Aanbiedingen-prijsopgaven
Aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door verkopers schriftelijke orderbevestiging of levering.

3) Prijs
Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voor het tijdstip waarop feitelijk door verkopers geleverd wordt, de prijzen van de grondstoffen, de belasting op de toegevoegde waarde (of welke nationale of Europese omzetbelasting ook), de invoerbelasting, de invoerrechten of enig ander recht, de lonen of de vrachtkosten mochten stijgen, of verkopers inkoopprijs mocht stijgen ten gevolge van wijziging in valutaverhoudingen, is koper verplicht aan verkoper boven de overeengekomen prijs alsnog te betalen het bedrag dat met voormelde stijgingen of één daarvan c.q. met voormelde wijziging gemoeid is.

4) Levering en verzending
Zaken reizen voor rekening en risico van koper, ook wanneer franco, vanaf EURO 100,00 netto excl. BTW op één adres in Nederland, wordt geleverd. De plaats van levering is de plaats waar de zaken worden geleverd.

5) Leveringstijd; overmacht
a. De in verkopers orderbevestiging opgegeven levertijden dienden slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van een overeenkomst. Te late levering kan nimmer reden zijn de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren. 
b. Indien de koper de zaken weigert af te nemen kunnen de hieruit voortvloeiende kosten aan de koper in rekening worden gebracht. Bovendien heeft de verkoper in dat geval het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.
c. Onverminderd het hierboven onder a. bepaalde, heeft verkoper, indien hij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, het recht en wel te zijner keuze om:
* de levering op te schorten tot de overmachttoestand zal zijn beëindigd:
* de overeenkomst ook het onder 1). bedoelde tijdvak, geheel of voor het niet vervulde gedeelte te ontbinden; in zoverre dat een en ander plaats vindt door enkele schriftelijke kennisgeving van verkoper aan koper en zonder dat koper of verkoper terzake van die ontbinding recht op schadevergoeding kan doen gelden; voorts onverminderd kopers verplichting wat al is geleverd te betalen en verkopers al gemaakte kosten te vergoeden. Verkoper is verplicht op schriftelijk verzoek van koper de keuze hierboven onder 1). en 2). bedoeld, binnen veertien dagen na datum van ontvangst van het verzoek te bepalen.
d. In de rechtsverhouding tussen verkoper en koper geldt als overmacht bedrijfsstoornis van elke aard bij verkoper, zijn leverancier of zijn vervoerder, voor zover de bedrijfsstoornis van de wil van de bestuurders van verkoper niet afhankelijk is en de uitvoering van de overeenkomst voor verkoper belemmert, bemoeilijkt of op andere wijze nadelig beïnvloedt. Onder bedrijfsstoornis is mede begrepen enig overheidsvoorschrift het bedrijf of de handel van verkoper rakende, evenals vertraging bij leveranciers, vervoerders of door deze dan wel derden gebezigde vervoersmiddelen.

6) Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door de afnemer te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Is een opdracht gedeeltelijk uitgevoerd en gefactureerd, dan dient dit gedeelte binnen genoemde termijn te worden betaald.
b. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer in gebreke zonder dat een uitdrukkelijke ingebrekestelling hiertoe vereist is. De afnemer is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag.
c. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door de afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 30% van het factuurbedrag.

7) Garantie en reclame
a. Met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen, garandeert verkoper aan afnemer dat de door hem geleverde zaken vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie eindigt drie maanden na levering, tenzij schriftelijk een langere garantietermijn is overeengekomen.
b. Verkoper is uit hoofde van de in a. bedoelde garantie slechts aansprakelijk voor gebreken welke binnen de garantietermijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
c. Reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend. Reclamering ter zake van overige gebreken dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te geschieden, doch uiterlijk voor het einde van de garantieperiode. Bij overschrijding van deze termijnen vervallen alle vorderingsrechten ter zake.
d. Uit hoofde van de in lid a bedoelde garantie is verkoper verplicht te zijner keuze:
  1. de gebreken aan de geleverde za(a)k (en) te herstellen;
  2. de geleverde za(a)k(en) te vervangen voor een gelijkwaardige zaak;
  3. de geleverde za(a)k(en) terug te nemen tegen restitutie van de koopsom.
Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een of meer nieuwe exemplaren.
e. De in lid a bedoelde garantie vervalt, indien de geleverde zaken of gedeelten daarvan onoordeelkundig en/of ondoelmatig zijn gebruikt en als gevolg daarvan zijn beschadigd en/of indien de afnemer zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van verkoper werkzaamheden aan het geleverde heeft (doen laten) verricht(en).

8) Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen verkoper krachtens bovenstaande garantiebepalingen op zich heeft genomen. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde of van welke strekking ook, waaronder begrepen die op vergoeding van gevolgschade zijn uitgesloten.
b. Verkoper is in het bijzonder niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van leverancier, haar ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege verkoper bij de uitvoering van de met verkoper gesloten overeenkomst worden ingezet.
c. De afnemer vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect verband houden met de door verkoper geleverde zaken of de uitvoering van een overeenkomst, voor zover niet in strijd met enig dwingend rechtelijke wetsbepaling.

9) Divers
Voor zover enig beding in deze voorwaarden ofwel overigens in overeenkomsten met koper, nietig, vernietigbaar of onverbindend is, tast dit het overige deel van de voorwaarden van de overeenkomst niet aan. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde in redelijkheid nieuwe, bindende bepalingen vast te stellen, die qua doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en) en de betreffende overeenkomst.

10) Geschillen
a. Behoudens hoger beroep en/of cassatie is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd tot kennisneming van ieder geschil, dat in verband met een overeenkomst kan rijzen, onverminderd het recht van verkoper om koper te dagen voor de rechter van zijn woonplaats. Deze bepaling is niet van toepassing op geschillen waarvan de Kantonrechter moet kennis nemen.
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.                            

Vergelijk producten Verwijder alle producten

U kunt maximaal 3 producten vergelijken

Hide compare box
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »